Vår politik

Vi är feminister och demokratiska socialister och vill som sådana verka för dessa idéer. Kampen mot klassamhället och könsmaktsordningen går hand i hand i vårt politiska förändringsarbete.

Vårt syfte
Föreningens syfte är tudelat. Å ena sidan vill vi driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer, så väl i samhället i stort som inom arbetarrörelsens egna organisationer. Unga S-kvinnor Rebella verkar därför för att sätta feministiska frågor på den politiska dagordningen. Å andra sidan vill vi använda systerskapet till att stärka och inspirera varandra.

 .

Några av Unga S-kvinnor Rebellas ställningstaganden:

* Delat arbete, delad makt

* Lika lön för lika och likvärdigt arbete

* Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden

* Heltid som norm

* Föräldraförsäkringen ska vara individuell

* Varje kvinna ska själv äga rätten över sin egen kropp