Systerskap <3 Socialism

Systerskap ❤ Socialism

Unga S-kvinnor Rebella är en socialdemokratisk förening i Stockholm för er som identifierar er som kvinnor med hjärtat till vänster. Som socialister sätter vi klass i centrum för vår feministiska analys. Med det menas att klass som en realitet som begränsar människors frihet, inte en identitet som kan väljas bort. Också att andra maktordningar som kön, etnicitet och funktionalitet skär genom och förstärker klassamhället. Hela vår politiska övertygelse är grundad i tanken om alla människors lika värde. Därför kräver vi en aktiv fördelningspolitik som ger alla människor lika förutsättningar att uppnå sin fulla potential.

Unga S-kvinnor Rebella driver en klassmedveten feminism både inom Socialdemokraterna internt och utåtriktat. Nu och i framtiden arbetar vi utifrån vår politiska övertygelse om sociala och ekonomiska ojämlikheter måste tillintetgöras. Lokalt och nationellt måste politiken satsa på en välfärd för alla utifrån behov inte plånbok.
Den manliga normen i lönearbete och samhället i stort är förhoppningsvis på väg att förskjutas. Men det går för långsamt. Vi har inte tid att vänta på rätten till lika lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor, samma trygghet i det privata och offentliga rummet, samma inflytande och makt över det egna livet och samhället i stort samt lika rätt.

Här kommer ett smakprov ur Rebellas idépolitiska program där vi utvecklar våra politiska tankar och visioner. Tillsammans kan vi förändra samhället!

Utdrag ur Rebellas idépolitiska program:

Krossa könsmaktsordningen – människan före könet

Den socialdemokratiska feminismen ser att samhället är ordnat så att maktfördelningen mellan könen är ojämnt fördelad till mäns fördel. Denna struktur eller ordning kallar vi könsmaktsordning.

Könsmaktsordningen har sin bas i två principer: isärhållande och mannen som norm. Med isärhållande pekar vi på den princip som gör att allt och alla i vårt samhälle sorteras efter könskategorier. Människor, egenskaper; yrken, ja till och med lukter och musikstilar kan sorteras efter manligt och kvinnligt.

Den andra principen, mannen som norm, handlar om hierarki. När vi väl har sorterat människor, intressen och så vidare värderas den manliga gruppen högre än den kvinnliga. Det mannen är och gör ses som det naturliga och det eftersträvansvärda medan det kvinnan är och gör ses som det avvikande och det oönskade.

I valet mellan en biologistisk syn på kön och en socialkonstruktivistisk syn på kön sällar sig den socialdemokratiska feminismen till den senare. Vi väljer att fokusera på människans likheter istället för könens påstådda olikheter. Det mesta av det vi idag uppfattar som kvinnligt respektive manligt är saker vi tillägnat oss efter födseln i social interaktion. Denna syn på kön öppnar för möjligheter till förändring och tar avstånd ifrån biologisk determinism. Det är vårt mål att människor ska tillåtas vara människor istället för kön.

 

Kerstin Mikaelsson
Vice ordförande
Rebella