Med anledning av den aktuella asyl- och migrationspolitiken

Med anledning av den aktuella migrations- och asylpolitiken som föreslagits av Socialdemokraterna.

Vi oroar oss för en blind tro på att anpassningar till en stramare linje och för den retoriska förskjutningen som ska locka väljare till Socialdemokraterna.

Vi oroar oss för att Sverige är på väg mot att bli ett land precis som många andra europeiska länder – där etablerade partier, i sin rädsla att tappa väljare, går ut med en hårdare retorik, som målar upp migranter som det största samhällsproblemet och väljer att bekräfta människors oro för brister i välfärden och otrygghet med enkla förklaringar om stängda gränser.

Vi oroar oss också för att denna nya linje demoraliserar våra medlemmar, alla de gräsrötter som lägger sitt engagemang i partipolitiken och som inte ser det här som ett vallöfte de kan stå bakom.

Med den tillfälliga asyllagen byggs integrationsproblem in i samhället.
Ifall asyllagen görs permanent kommer uppehållstillstånden vara tillfälliga. Familjer kommer inte ha rätt att återförenas vilket tar bort ett säkert och lagligt sätt att fly och värst drabbas kvinnor, barn och äldre. Detta innebär att familjer splittras och människor inte kommer ha en anledning att bygga för ett stabilt liv i Sverige. Det går dessutom emot barnkonventionen. Att statsministern säger att barn som fått avslag på sin asylansökan inte ska ha rätt till skolgång verkar ha varit en felsägning. Men att något sådant överhuvudtaget kan yppas visar på hur svajig kompassen blivit då retoriken lagts om till hårdare tag i alla lägen.

Att principerna om permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening är centrala för integrationen var också det beslut som vi inom partiet tog gemensamt på kongressen 2015. Men det demokratiskt fattade beslutet på vår kongress har nu plötsligt glömts bort?

Den tillfälliga lagen är också ett starkt kritiserat hafsverk, vilket påpekats av en majoritet av remissinstanserna. Förutom kritiken kring tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening lyfts bland annat att konsekvensanalyser saknas och att försörjningskraven försätter människor i ohållbara situationer, där vilket jobb som helst duger, under vilka villkor som helst. Lagen är skriven för att vara tillfällig och brister i sin tillämpning, konstateras även i en ny utvärdering som Migrationspolitiska S-föreningen gjort.

Att det internationella samfundet på olika sätt måste ta ansvar för flyktingsituationen är alla rörande överens om. Ett EU-gemensamt system som gör att fler länder tar ett större ansvar är en viktig nyckel. Men vi kan inte lägga alla våra ägg i den osäkra korgen som EU-samarbetet innebär. Och det finns heller ingen anledning att låsa sig fast vid att EU-spåret är den enda asylpolitiken vi för. Den tillfälliga lagen hade ju som mål att pressa på ett gemensamt system. Om nu asyllagen inte varit effektiv i att nå detta kan vi inte låta den ligga kvar. Precis som med många andra politikområden ska vi gå före och visa gott föredöme – driva på det gemensamma EU-systemet och visa att vi klarat av att ta emot många asylsökande genom aktiva etableringsinsatser. Vi ska inte lägga oss på en bottennivå och hoppas att andra skärper sig.

Det är också allvarligt att se hur eftersatta samhällsinvesteringarna är, vilket det stora asylmottagandet 2015 visade. Med större investeringar i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder hade läget inte verkat lika krisartat. Att regeringen fortfarande inte gör dessa stora investeringar trots att åtstramningen i asylpolitiken var ett skäl till att välfärden skulle hinna komma på fötter är anmärkningsvärt. Sverige skulle stå betydligt bättre rustat och fler – såväl nyanlända som infödda – skulle kunna komma till sin rätt med en aktiv investeringspolitik.

Den internationella solidariteten måste också sträcka sig förbi EU-samarbetet och bidra till fredsbyggande i konfliktländer varifrån människor nu flyr. I förslaget villkoras utvecklingsbistånd till att länder tar emot de asylsökande som fått avslag. Att biståndet ska gå till de mest behövande och bidra till att lyfta människor från fattigdom och förtryck, är en central princip som Sverige stått upp för och drivit igenom i givarsamfundens gemensamma regler. Att gå ifrån det ställer i praktiken grupp mot grupp, fattiga mot varandra.

Rebella Unga S-kvinnor är en av de föreningar som drivit på för en human, generös och ordnad migrationspolitik. Vi tillsammans med Migrationspolitiska S-föreningen och många andra lokala partiföreningar drev på för att Stockholms distrikt stod för denna linje på Socialdemokraternas kongress 2015. Vi var besvikna över utkomsten av kongressen men köpte den nya asylpolitiken med löftet om dess tillfällighet.

Vi som vill driva valarbetet för att kunna förverkliga en socialdemokratisk politik för sjukvården, för skolan och för välfärden har nu fått ett val fyllt av migration, brottslighet och tiggeri på vårt bord. Vem ska lyfta våra frågor om vi själva abdikerar under denna repressiva ton?